les nostres funcions
les nostres garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nostres funcions com administradors comprenen totes aquelles tasques que ajudin al govern i a la conservació de les comunitats, assessorament en qüestions relatives als béns immobles i recerca del rendiment adequat.

En el desenvolupament d'aquestes funcions, l'administrador està facultat per a realitzar els actes d'administració i gestió que siguin necessaris, tenint en compte les normes legals aplicables, la costum i la prudència, sense altres limitacions que les expressament rebudes del titular dels béns.

En la gestió de comunitats de propietaris, ens corresponen les obligacions fixades en l'art. 20 de la LPH (vetllar pel bon règim de la casa, les seves instal·lacions i serveis; preparar el pla de despeses i ingressos; atendre la conservació i entreteniment de la casa; executar els acords adoptats en matèria d'obres i efectuar els pagaments i realitzar cobraments; actuar, si es dóna el cas, com a Secretari de la Junta, fent custòdia de la documentació; i totes les altres atribucions que li assigni la Junta) però, al marge d'aquestes obligacions, ha d'assessorar a la comunitat, controlar els proveïdors, donar avís de sinistres a les companyies d'assegurances, ocupar-se de les relacions laborals amb els empleats de la finca, portar a terme una adequada comptabilitat, advertir sobre la morositat i una funció, potser de les més importants, que és el manteniment de la convivència entre els components de la comunitat.

Quan actua com a Secretari de la Comunitat, que és gairebé en tots els casos, d'acord amb el President ha de convocar la Junta, assistir a la reunió, que normalment dirigeix, redactar l'acta i practicar les notificacions que procedeixin.

En l'assessorament global a la comunitat, ha de complimentar totes les obligacions que incumbeixen a l'immoble, així com informar i quan procedeixi trametre la sol·licitud d'ajudes o subvencions a les que pot tenir dret l'edifici en els casos de rehabilitació o d'obres de reparació protegides.